وکیل خانواده در مشهد

وکیل خانواده در مشهد
فهرست مقالات

وکیل خانواده در مشهد

ممانعت از خروج فرزند از کشور

یکی از حقوق والدین در هنگام جدایی حق ملاقات فرزند مشترک است و نمی توان این حق را از آنان سلب کرد. در صورتی یکی از زوجین مانع ملاقات طرف دیگر شود قانون برای این فرد مجازاتی در نظر گرفته است.

حضانت با هر کدام از والدین که باشد وی حق خروج فرزند از کشور را ندارد زیرا حق طرف مقابل از بین خواهد رفت . به همین دلیل ماده ی 18 گذرنامه مقرر کرده است. :” برای اشخاص زیر 18 سال اجازه ی ولی قهری برای خروج از کشور نیاز است.”

وکیل خانواده در مشهد 09156024004

ماده ی 42 قانون حمایت خانواده :”  صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی ، قیم ، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند. و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد . دادگاه در صورت موافقت با خروج صغیر و مجنون از کشور بنا به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می کند.

بدون مفهوم تنها در مواردی مصلحت طفل اقتضا نماید اجازه ی خروج از کشور وجود دارد.

وکیل خانواده در مشهد 09156024004

4004 602 0915