مسئولیت ضامن چک

مسئولیت ضامن چک
فهرست مقالات

مسئولیت ضامن چک

از اسناد تجاری دارای اعتبار که به صورت ظهرنویس و با قبض صادر می‌شود چک را می‌توان نام برد در صورتی که زهر چک امضا می‌شود بابت هم قید می‌شود به این حالت زهرنویسی می‌گوید حال باید ببینیم که مسئولیت ضامن چک چگونه است و کسی که صادر کننده چک است و امضا کرده است به غیر از این شخص آیا امضا شخصی که زهر چک را یا روی چک را به عنوان ضامن امضا کرده است در این موضوع می‌خوایم به این موارد بپردازیم

مسئولیت ضامن و ظهرنویس

همانطور که از اسمش مشخص است زهرنویس فردی است که پشت یا زهر چک را امضا نموده و مانند صادر کننده اصلی چک مسئول در قبال امضاء خود می‌باشد اگر کسی که پشت چک را امضا کرده است نامعلوم و نامشخص باشد آن فرد را به عنوان ضامن تلقی می‌کنیم و مبحث ضمانت و مسئولیت او پیش خواهد آمد

برای اینکه مشکلی پیش نیاید زمانی که پشت چک امضا می‌شود باید در کنار او دلیل این امر ذکر شود مثلاً در کنار امضا قید شود برای انتقال یا به فلانی انتقال می‌دهم در غیر این صورت اگر امضای خالی پشت چک باشد و هیچگونه توضیحی برای او نوشته نشود امضای خالی برابر است با ضمانت یعنی فرض بر ضامن بودن شخص می باشد که چک را امضا کرده است

همانطور که می‌دانید چک یک صادر کننده و یک دارنده دارد و زمانی که امضایی غیر از این اشخاص پشت چک یا روی آن باشد و همانطور که گفته شد امضا بدون هیچ توضیح و نوشته‌ای باشد بر اساس قانون امضای سوم یعنی همان شخص ثالث ضمانت محسوب می‌شود

مسئولیت ضامن در صورت برگشت چک

وقتی که چک برگشت می‌خورد ممکن است کسی که ضمانت کرده است و پشت چک را امضا کرده است اطلاعی در این خصوص نداشته باشد و ذینفع و دارنده چک اقدامات قضایی لازم را انجام دهد و این امر با توجه ناآگاه بودن ضامن باعث ضرر و زیان برای او خواهد شد چرا که فرد ذینفع با مراجعه به بانک و گرفتن گواهی عدم پرداخت اقدام به دادخواست مطالبه وجه کرده و در صورتی که پرداخت نشود ضامن مسئول تمامی هزینه‌های دادرسی و خسارت‌های دادرسی علاوه بر مبلغ اصلی می باشد

مواد مرتبط:

ماده ۳۱۵ قانون تجارت:

اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و‌اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.

‌اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه‌چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست

 

4004 602 0915