عزل قیم چیست؟

عزل قیم چیست؟
فهرست مقالات

عزل قیم چیست؟

صلاحیت‌های قیم و شیوه‌های عزل و تعیین قیم در مواردی که شخص محجور بدون مولی یا ولی است، به نحوی است که در قانون و حقوق محجوران ویژه تعیین شده است. در اینجا، من توضیحات کلی در ارتباط با این مسائل ارائه می‌دهم:

 1. قیم (منصوب یا وصیت‌شده): قیم یک شخصیت حقوقی است که توسط دادگاه یا بر اساس وصیت محجور تعیین می‌شود. وظیفه قیم عموماً شامل مدیریت امور مالی و غیر مالی محجور می‌شود. او باید به مصلحت محجور پایبند باشد و تصمیم‌گیری‌های مهم برای محجور را انجام دهد.
 2. صلاحیت و شایستگی: قیم باید دارای صلاحیت‌ها و شایستگی‌های معین باشد. این شایستگی‌ها ممکن است شامل دانش حقوقی و مالی، نیکوکاری، اخلاق و قابلیت مدیریتی باشد. قوانین ممکن است دقیقاً مشخص کنند که چه نوع افرادی به عنوان قیم صلاحیت دارند.
 3. عزل قیم: در صورتی که قیم نقض وظایف خود را انجام دهد یا در مصلحت محجور عمل نکند، دادگاه یا سازمان‌های مختص درخواست عزل قیم را مطرح می‌کنند. این مسئله به تصمیم دادگاه یا نهاد مربوطه وابسته است و ممکن است به انعزال قیم منجر شود.
 4. تعیین قیم جدید: اگر قیم فعلی از مسئولیت خود عزل شود یا در موارد دیگری نیاز به تعویض دارید، دادگاه ممکن است قیم جدید را تعیین کند. این تعیین ممکن است با درخواست محجور یا دیگر طرف‌های مرتبط صورت گیرد.

 

موارد عزل قیم

مواردی که می‌توانند منجر به عزل قیم شوند، شامل موارد زیر می‌شوند:

 1. از دست دادن شرایط وصف امانت: قیم باید به عنوان نماینده محجور از صفاتی مانند امانتداری برخوردار باشد. اگر قیم این شرایط را از دست بدهد و امانتداری خود را نداشته باشد، ممکن است منجر به عزل او شود.
 2. ارتکاب جرایم: اگر قیم به ارتکاب جرایمی مانند سرقت یا خیانت در امانت دست بزند، این موضوع می‌تواند به عزل او انجام شود.
 3. نقض تعهدات قانونی یا مالی: اگر قیم نقض تعهدات قانونی یا تعهدات مالی محجور را انجام دهد و به مراقبت و مصلحت محجور ضربه وارد کند، دادگاه ممکن است تصمیم به عزل او بگیرد.
 4. عدم صلاحیت تصمیم‌گیری مناسب: قیم برای تصمیم‌گیری مناسب و مدیریت امور محجور باید دارای قابلیت مناسب باشد. اگر قیم از این قابلیت‌ها را از دست بدهد و نتواند به خوبی وظایف خود را انجام دهد، ممکن است عزل او در نظر گرفته شود.

عزل قیم توسط دادگاه صورت می‌گیرد و ممکن است بر اساس درخواست ذی‌نفعان (مثل محجور یا دادستان) یا بر اساس تصمیم دادگاه انجام شود. این اقدام به منظور حفظ مصلحت و حقوق محجور صورت می‌گیرد و با رعایت مقررات و حقوق شخص محجور انجام می‌شود.

در ادامه بیشتر به مواردی که منجربه عزیل قیم میشود اشاره میکنیم.

 1. صفت امانت: این بند به معنای این است که اگر قیم به عنوان نماینده محجور فاقد صفت امانتداری باشد یا از ابتدا این صفت را نداشته باشد، ممکن است از مسئولیت‌های قیمی برخوردار نباشد. به عبارت دیگر، قیم باید به عنوان نماینده محجور و مدیر امور او، دارای صفت امانتداری باشد.
 2. حکم قطعی دادگاه: اگر قیم به موجب حکم قطعی دادگاه به جرایمی مانند سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جرم نسبت به اطفال محکوم شود، ممکن است از مسئولیت‌های قیمی معاف شود. این حکم‌ها نشان‌دهنده عدم صلاحیت قیم به عنوان نماینده محجور است.
 3. عدم لیاقت یا توانایی اداره امور محجور: اگر قیم لیاقت یا توانایی لازم برای اداره امور محجور را نداشته باشد یا ورشکستگی اعلام شود، ممکن است از مسئولیت‌های قیمی معاف شود. به عنوان مثال، اگر قیم نماینده محجور باشد، باید برای انجام وظایف مالی و غیر مالی لازمه لیاقت و توانایی را داشته باشد.
 4. قید نکردن مال محجور: اگر قیم مالی که از اموال و دارایی محجور است را عامدانه به دارایی‌های خود اضافه کند یا سبب شود که آن مال به عنوان دارایی محجور قید نشود، این موضوع می‌تواند به عزل او منجر شود.
 5. عدم حضور در دادستانی برای ارائه تضمین: اگر قیم برای ارائه تضمین به دادستان برای تأمین مالی محجور، حاضر نشود، این موضوع می‌تواند به عزل او منجر شود.
 6. عدم تقدیم حساب تصدی اموال: اگر قیم سالانه حساب تصدی اموال محجور را به دادستان ارائه ندهد، این موضوع نیز می‌تواند به عزل او منجر شود.

این بندهای قانونی به دادگاه و سایر نهادهای قضایی امکان می‌دهند تا در صورتی که قیم تحت هر یک از موارد فوق عدم صلاحیت یا عدم صفات معنوی و اخلاقی لازم را داشته باشد، تصمیم به عزل او بگیرند. این اقدامات با هدف حفظ مصلحت و حقوق محجور و به منظور اجتناب از سوءاستفاده از موقعیت نمایندگی از طرف قیم انجام می‌شوند.

4004 602 0915