رای تصحیحی دادگاه

رای تصحیحی دادگاه
فهرست مقالات

رای تصحیحی دادگاه

بعد از اینکه فرد اقامه دعوا ی خود را در دادگاه مطرح کرد و جلسه ی رسیدگی تشکیل گردید و طرفین حاضر و جلسه به اتمام
برسد رایی که قاضی صادر میکند در قالب دادنامه می باشد و به رای قاضی دادنامه گویند .موارد مختلف و گوناگونی وجود دارد که
ممکن است رای قاضی اشتباهاتی را داشته باشد البته طبیعتاً این امر همیشگی نیست و ممکن است درصد کمی رای دچار اشتباه باشد
و در نگارش آن اشتباهی رخ داده باشد.به طور مثال در ارقامی که در دادنامه درج شده است اشتباه رخ دهد به طوری که کمتر یا
زیاد تر درج شود.یا اینکه به عنوان مثال اشتباهات تایپی و یا نگارشی در دادنامه رخ دهد.که در این خصوص بحث درخواست
تصحیح رای به میان می اید
در خصوص تصحیح رای باید به این نکته توجه کرد که اگر اشتباهی که در رای رخ داده است قابل چشم پوشی باشد نیازی به
تصحیح نیست نکته دیگر این است که اگر در رای نظر قاضی اگر در خصوص استدلالی نادرست باشد یعنی استدلالی که قاضی در
رای آورده است نادرست باشد یا نظر قاضی در مورد مسعله ای صحیح نباشد در این خصوص تصحیح رای وجود ندارد و نمی شود
تقاضای تصحیح رای کرد بلکه در این شرایط باید اعتراض خود را به صورت تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر مطرح کرد.
مواد مرتبط:
ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی:
هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت
گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع، رای را تصحیح می نماید.رای
تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه در قسمتی
که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
تبصره ۱ – در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل
واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره ۲ – چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد
افتاد.
ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی:
هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم
صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی:
چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رای بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهوقلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن
قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد کرد.
ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی:
اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد
که به اساس رای لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را ابرام می نماید. همچنین اگر رای دادگاه به صورت
حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار
تلقی و تایید می نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره- هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رای فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده ۲۸ قانون شوراهای حل اختلاف:
هرگاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‌‏ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته
باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا راساً یا با درخواست ذی‏نفع رای را تصحیح می‏کند و رای
تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحیح‌ شده ممنوع است.

4004 602 0915