وکیل جرم کلاهبرداری مشهد

وکیل پایه یک دادگستری در مشهد
فهرست مقالات

وکیل جرم کلاهبرداری مشهد

 

مصادیق وسایل متقلبانه

الف) وسایل متقلبانه در در کلاهبرداری ساده

از جمله مصادیق کلاهبرداری ساده، میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

  1. فریب دادن مردم به وجود شرکت‌ها یا کارخانجات یا تجارت خانه‌های و کارخانه ها و موسسات موهوم و دروغی
  2. فریب دادن مردم به داشتن اموال واختیارات واهی
  3. امیدوار کردن مردم به امور غیرواقع
  4. اختیار اسم عنوان مجهول
  5. ترساندن مردم ازحوادث و پیشامدهای غیر واقعی
  6. وسایل تقلبی دیگر

ب) وسایل متقلبانه در کلاهبرداری مشدد

  1. اتخاذ عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی یا شوراها یاشهرداری ها یا نهادهای انقلابی.
  2. استفاده از تبلیغات عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو تلویزیون یا نطق در مجامع.
  3. مرتکب (کلاهبرداران) از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی از قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامرین خدمات عمومی باشد

 

مصادیق کلاهبرداری ساده و مشدد

مصادیق کلاه برداری در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ذکر شده است. همانطور که ذکر شد، مصادیق کلاه برداری در قانون بسیار زیاد است اما از اولین مواردی که در قانون به آن اشاره شده است، فریبکاری عموم مردم در مورد موجودیت شرکت ها و مؤسسات است و در موارد بعدی به فریبکاری در مورد حدود اختیارات اشاره نموده است. آنچه به طور کلی در تمامی مصادیق کلاهبرداری مورد توجه است، اینست که صرفاً با بیان اظهاراتی خلاف واقع، چه به صورت لسانی و چه به صورت کتبی، نمی توان دعوای کلاه برداری را در مراجع قضایی ایران مطرح نمود. همچنین اموری نظیر فالگیری، پیش گویی های غیر واقع و …. نیز از دیگر مصادیق جرم کلاه برداری است.

الف_ ورشکستگی به تقلب :

اگر تاجری با تقلب خود را ورشکسته اعلام نماید و یا و شکستگی خود را به عقب بیاندازد به طور مثال خریدهای بالاتر یا فروش های نازل تر از قیمت روز را به قصد تاخیر انداختن ور شکستگی. انجام دهد این عمل متقلبانه را در حکم کلاهبرداری می باشد

ب- تعدی نسبت به دولت:

طبق ماده ۵۹۹ قانون تعزیرات اگر شخصی که عهده دار معامله یا ساختن چیزی برای هر یک از ادارات دولتی باشد و به واسطه تقلبی یا فریب نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند ودر حکم کلاهبردار می‌باشد..

ج- دسیسه و تقلب در کسب و تجارت.

د- تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر :

شخصی که برای بردن مال غیر تبانی کند یعنی با اقامه دعوای صوری اشخاص را علیه یکدیگر بر اثر تبانی بین آنها طرح دعوا کند و به قصد خوردن مال متعلق به تغییر صورت گیرد نوعی فریب برای بردن مال غیر محسوب و در حکم کلاهبرداری می باشد..

ن_ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی :

به موجب قانون اگر کسی مال غیرباعلم به اینکه مال غیر است به نحوی عین مال یا منفعت مالی را بدون مجوز قانونی وبدون اجازه مالک به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و همچنین انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز در حکم کلاهبردار میباشد.

و_ معرفی مال دیگری به عوض مال خود:

اگر شخصی در دادگاه محکوم شده یا شخصی به عنوان ضامن یا کفیل بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کند و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد در حکم کلاهبرداری است..

ه_تبانی در معاملات دولتی.

ی _تحصیل مال از طریق نامشروع :

در قانون هرگونه تحصیل مال ازطریق نامشروع جرم انگاری شده تا خلاءهای موجود در قوانین راهی را برای محکوم کردن مجرمان داشته باشد .مثلا وام گرفتن توسط خود و نزدیکان در قبال اعطای مجوز برخی فعالیت‌ها به آن یادریافت حقوق توسط مستخدم در ایام فرار با تبانی مسئول امور مربوطه مشمولین این عنوان قانونی می باشد.

 

مصادیق کلاهبرداری ثبتی

الف ) تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری :

طبق ماده ۱۰۵ قانون ثبت هر کسی تقاضای ثبت ملک را به نماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه از او سلب مالکیت شده تقاضای نسبت به ملک را بکند کلاهبردار محسوب می شود.
طبق ماده۱۰۷ قانون ثبت اسناد هرکسی نسبت به ملکی امین محسوب شود به عنوان مثال مستاجر خود را به عنوان مالک معرفی و تقاضای ثبتی ملک را بکند کلاهبردار محسوب می شود.
طبق ماده ۱۰۹ قانون ثبت کسی که خود را نسبت به ملکی که در تصرف دیگری است متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت ملک را بکند کلاهبردار محسوب می شود.
یا اینکه ملکی را که به طور مشاع بین متقاضی ثبت و دیگری بوده و شخص به نام خود تمام آن ملک را مورد تقاضا جهت ثبت به نام خود قرار دهد کلاهبردار محسوب می شود.

ب) امتناع از رد حق به صاحب آن:

طبق ماده ۱۱۶ قانون ثبت در مورد املاکی که رهن هستند و اگر رهن دهنده حق طرف را در اظهارنامه رسمی قید نکند و رهن دهنده ملک به این تکلیف عمل نکند رهن گیرنده ملک می‌تواند تا یکسال از تاریخ انقضای مدت رهن و یا حق استرداد ر هن به وسیله ارسال اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند هرگاه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه رهن دهنده حق طرف را ندهدکلاهبردار محسوب می‌شود.

ج) انجام معامله معارض.

 

مصادیق کلاهبرداری رایانه ای

کلاهبرداری رایانه‌ای علاوه بر فریب دیگران به گمراه سازی سیستم های پردازش خودکار اشاره شده که از جهتی با کلاهبرداری سنتی متفاوت است.
رای وحدت رویه سال ۱۳۹۱ به شماره ۷۲۹ اعلام نموده است که در کلاهبرداری رایانه‌ای هرگاه تهیه مقدمات جرم و نتایج حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده و در حوزه آن قرار دارد دادگاه صالح به رسیدگی می باشد و بیان ساده تراگر شخصی عمل کلاهبردار اینترنتی در مازندران اقدام به کلاهبرداری از حساب شما نماید و بانکی که شما افتتاح حساب کردید و ازآن پول برداشت می‌شود در تهران باشد دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد ،طبق قانون دادگاه تهران می باشد هرچند که این عمل را چند بار و از چند شهر متفاوت صورت گرفته باشد.

نکته: آیا دروغگویی کلاهبرداری محسوب می‌شود ؟

حیله و تقلب رکن رکین کلاهبرداری است وصرف دروغگویی حیله و تقلب نیست مگر آنکه چیزی به آن افزوده شود دروغ کتبی نیز مانند دروغ شفاهی شامل کلاهبرداری نمی شود مثل کسی که با نوشتن یک نامه معمولی خود را جراح معرفی میکندو از او پول میگیرد.

4004 602 0915