وکیل اعسار در مشهد

وکیل اعسار در مشهد
فهرست مقالات

وکیل اعسار در مشهد

اعسار

اثر تقدیم دادخواست اعسار >>>

اگر فردی در جایگاه مطالبه طلب خود اقدام نماید و در دعوا حاکم گردد طرف مقابل وی می بایست بدهی خود را تادیه نماید، درغیراینصورت حبس خواهد شد.

این در حالی است که چنانچه متعاقباً محکوم علیه مطابق ماده 3 قانون موصوف و نیز با طی تشریفات آن مانند تقدیم دادخواست در مهلت سی روزه پس از ابلاغ اجراییه، دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نماید “وکیل اعسار در مشهد” ، حبس نخواهد گردید.

وکیل اعسار در مشهد 09156024004

به بیانی دیگر صرف تقدیم دادخواست اعسار تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه به همراه ارائه صورت کلیه اموال، توسط محکوم علیه موجب خواهد گردید تا دادگاه “وکیل دادگستری در مشهد” دیگر نتواند وی را تا روشن شدن نتیجه قطعی اعسار او حبس” وکیل اعسار در مشهد” نماید.

به طور مثال در دعوای مطالبه مهریه “وکیل مهریه در مشهد” زوجه به طرفیت زوج، پس از محکومیت زوج به پرداخت مهریه، وی اقدام به تقدیم دادخواست اعسار می نماید” وکیل حقوقی در مشهد” . مطابق قوانین سابق وی تا روشن شدن نتیجه رسیدگی دادگاه مبنی بر تشخیص اعسار مجبور بود تا در حبس بماند “وکیل اعسار در مشهد “. بنابراین زوج هم برای جلوگیری از این امر همزمان با دعوای مطالبه مهریه، “وکیل مهریه در مشهد” دعوای اعسار خویش را نیز مطرح می‌کرد.

اما مطابق قانون جدید همین که زوج شرایط مقرر در ماده 3 را رعایت نماید دیگر حبس نخواهد “بهترین وکیل در مشهد “شد.

وکیل اعسار در مشهد 09156024004

این مقرره قانونی در حالی قابل انتقاد خواهد بود که دیگر ضمانت اجرای محکمی برای الزام کردن محکوم علیه به تادیه بدهی‌اش نخواهد “وکیل خوب در مشهد” بود. بدیهی است که این مقرره موجب ورود خسارت هایی به طلبکاران و نیز کمک به عدم تادیه بدهی توسط مدیونین خواهد گردید “وکیل ورشکستگی در مشهد” ، این در حالی است که باید پرسید آیا قانونگذار در مقام وضع قانون از حقوق خود و نیز مدیونین و بدهکاران مالی به دولت نیز به این سادگی خواهد گذشت.

هرگونه سؤال در مورد اعسار و شرايط معسر را می‌توانید از وکیل پایه یک دادگستری در مشهد و وکیل اعسار در مشهد و وکیل حقوقی در مشهد با تماس به موسسه حقوقی و داوری حق بهترین وکیل در مشهد را انتخاب نمایید.

4004 602 0915