نمونه توافق‌نامه طلاق توافقی

نمونه توافق‌نامه طلاق توافقی

نمونه توافق‌نامه طلاق توافقی

تاریخ: …………

ما، زوج و زوجه، در دفتر وکالت ………….. وکیل پایه یک دادگستری حاضر و حضور داریم. مذاکرات فی مابین در خصوص سازش و انصراف از طلاق موثر واقع نشد. طرفین اصرار به طلاق توافقی دارند، لذا توافق‌نامه طلاق توافقی به شرح ذیل تنظیم می‌گردد:

توافق‌نامه طلاق توافقی

فی ما بین خانم ………… فرزند ……………. صادره از ……………… به شماره شناسنامه…………… به شماره ملی ……………. و آقای ……………. فرزند ……………. صادره از ……………. به شماره شناسنامه ………….. به شماره ملی ………….. تنظیم گردیده است و طرفین نسبت به مفاد و بندهای ذیل در راستای مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی توافق و رضایت خود را اعلام می‌نمایند:

مهریه زوجه: مهریه زوجه تعداد …… سکه بهار آزادی / مبلغ …………….. وجه نقد به نرخ روز است که زوجه اقرار به بذل …….. تعداد / مبلغ در قبال طلاق نموده و زوج نیز قبول بذل می‌نماید که مبلغ …………. به عنوان پیش پرداخت در دفتر ازدواج و طلاق و ما بقی به میزان …………. به صورت هر ماه به شماره حساب ……………… واریز گردد.

حضانت و ملاقات با فرزندان: حضانت فرزند ……… ساله مشترک به نام ……….. به عهده ………… باشد ولی حق ملاقات با فرزند برای ………… محفوظ بوده و ………… نیز متعهد می‌شود هر هفته به میزان …….. ساعت/ روز ترتیبات ملاقات با فرزند را در محل ………….. به عمل آورد و پدر موظف است هر ماه مبلغ ………….. را بابت نفقه فرزند/فرزندان مشترک به شماره کارت ……………. پرداخت نماید و هر سال …….. درصد به مبلغ آن اضافه خواهد شد.

نفقه زوجه: مبلغ ………….. طبق حکم پرونده شماره ……….. به زوجه پرداخت می‌شود/ نفقه را دریافت نموده است و در این خصوص ادعایی ندارد.

اجرت المثل زوجه: مبلغ ………….. بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به زن پرداخت شده است/ در دفترخانه دریافت می‌کند/ هیچ ادعای نسبت به اجرت المثل ندارد.

جهیزیه زوجه: مسترد شده است/ زوجه جهیزیه خود را مسترد می‌نماید/ در خصوص جهیزیه هیچ گونه ادعایی ندارد.

این توافق‌نامه در یک نسخه تنظیم و طرفین با امضاء در ذیل آن در حضور شهود کلیه مفاد و مندرجات این توافق‌نامه را قبول نمودند.

[نام و امضای خانم …………]

[نام و امضای آقا …………]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4004 602 0915