ماترک چیست؟

ماترک چیست؟
فهرست مقالات

ماترک چیست؟

بعد از فوت یک فرد، دارایی‌ها و حقوق مالی او به ورثه‌اش وارث می‌شوند، اما این فرآیند ممکن است تحت تأثیر موارد مختلفی قرار بگیرد. در ادامه توضیحاتی را ارائه می‌دهم:

 1. بدهی‌ها و دیون: قبل از تقسیم دارایی‌ها به ورثه‌ها، ابتدا بدهی‌ها و دیون‌های متوفی باید تسویه شوند. این بدهی‌ها از دارایی‌های او کسر می‌شوند. اگر میزان بدهی‌ها بیشتر از دارایی‌های متوفی باشد، ورثه‌ها ممکن است نیاز به پرداخت از دیون خود داشته باشند.
 2. وصیت‌نامه: اگر متوفی وصیت‌نامه (وصیت‌نامه) ترک کرده باشد، ویژگی‌های مخصوصی که وی در مورد توزیع دارایی‌های خود مشخص کرده است، باید رعایت شود. در صورتی که وی وصیتی نداشته باشد یا وصیت‌نامه او بی‌اعتبار باشد، دارایی‌ها بر اساس قوانین میراث وارثین تقسیم می‌شوند.
 3. ترکه‌نویسی: برخی کشورها و شرایط ممکن است الزامی کنند که یک مراحل تحریر ترکه یا اقدامات قانونی دیگر صورت گیرد تا دارایی‌ها به ورثه تقسیم شوند. این مراحل معمولاً توسط دفتر امور مالیاتی یا مقامات قضائی انجام می‌شوند.

در نهایت، دارایی‌های متوفی بعد از کسر بدهی‌ها و رعایت وصیت‌نامه احتمالی و تکمیل ترکه‌نویسی (اگر الزامی باشد)، بین ورثه تقسیم می‌شوند. تقسیم این دارایی‌ها بر اساس قوانین میراث و وصیت‌نامه (در صورت وجود) انجام می‌شود.

 

 

ماترک چیست

ماترک متوفی شامل تمام اموال و حقوق مالی است که به متوفی قبل از فوت تعلق داشته است، شامل دارایی‌های منقول و غیرمنقول می‌شود. این شامل خانه، زمین، خودرو، حساب‌های بانکی، سهام، اوراق بهادار و هر دارایی دیگری است که به متوفی تعلق داشته. همچنین، بدهی‌ها و دیونی که متوفی قبل از فوت داشته، نیز به عنوان بخشی از ماترک او محسوب می‌شوند.

ترکه‌نویسی و تقسیم ماترک معمولاً بعد از کسر بدهی‌ها و دیون انجام می‌شود، و سپس اموال و حقوق مالی باقیمانده بین ورثه به تساوی یا به تعیین مواردی که در وصیت‌نامه مطرح شده تقسیم می‌شوند. این فرآیند بر اساس قوانین میراث و وصیت‌نامه انجام می‌شود و همه اموال متوفی به ورثه‌اش ارث می‌روند، حتی اگر بدهی‌ها نیز وجود داشته باشند، ولی این بدهی‌ها از اموال متوفی کسر می‌شوند.

در برخی موارد، ممکن است که شخص متوفی هیچگونه ماترک یا اموالی به ورثه‌اش به جای نگذاشته باشد یا بدهی‌ها و دیون وی بیشتر از اموال باقی‌مانده باشد. در چنین حالتی، ورثه‌ها از دارایی‌های شخصی خود نباید برای پرداخت این بدهی‌ها و دیون متوفی استفاده کنند. اگر ماترکی از دارایی‌های متوفی باقی باشد، آنگاه می‌توان از آن ماترک برای پرداخت بدهی‌ها و دیون استفاده کرد و سپس مابقی اموال بین ورثه به تقسیم می‌رسد.

در این حالت، ورثه‌ها معاف از پرداخت بدهی‌ها و دیون متوفی هستند و تنها موظف به پرداخت بدهی‌ها از اموال متوفی هستند. اگر بدهی‌ها بیشتر از اموال متوفی باشند، عملاً بخشی از این بدهی‌ها نمی‌تواند تخلف ورثه را تشکیل دهد، و ورثه نمی‌توانند بدهی‌ها را از دارایی‌های خود پرداخت کنند.

 

تحریر ماترک چیست؟

 • تشریفات تحریر ماترک متوفی در بسیاری از قوانین و سیستم‌های حقوقی وارثین و میراث تنظیم شده است. تحریر ماترک به معنای ثبت دقیق دارایی‌ها و بدهی‌های متوفی است تا به ورثه‌ها اجازه داده شود که بعد از پرداخت بدهی‌ها، ماترک متوفی را به تساوی یا به توزیع مشخص شده تقسیم کنند.

  این تحریر معمولاً شامل جزئیاتی از دارایی‌ها، از جمله اموال منقول و غیرمنقول، مواردی مانند خانه‌ها، خودروها، حساب‌های بانکی، سهام و اوراق بهادار، و همچنین بدهی‌ها و دیون متوفی می‌شود. همچنین، مطالبات و بدهی‌هایی که بر اساس اسناد رسمی و اقرار بدهکاران مشخص شده‌اند نیز در تحریر ماترک قید می‌شود.

  تحریر ماترک متوفی به ورثه‌ها کمک می‌کند تا دقیقاً بدانند چه دارایی‌ها و بدهی‌ها در ارثی باقی مانده و این امر معمولاً به جلوگیری از اختلافات و ابهام‌ها در آینده کمک می‌کند. این اسناد عمدتاً توسط وکلای متخصص در حقوق میراث تهیه و تنظیم می‌شوند.

 • در برخی سیستم‌های حقوقی و مبنای میراث مشابه قوانین امور حسبی، وراث و نمایندگان قانونی متوفی می‌توانند تقاضای تحریر ماترک متوفی را داشته باشند. همچنین، در مواردی که در میان ورثه متوفی، اشخاص غایب یا محجور وجود داشته باشند (مثلاً افرادی که از نظر حقوقی توانایی ادرار و انحراف را ندارند)، امین یا قیم اشخاص مذکور به جای آنها می‌توانند درخواست تحریر ماترک متوفی را نمایند. این امر معمولاً به منظور حفظ حقوق قانونی افرادی که به دلیل غیبت یا ناتوانی نمی‌توانند خودشان به تحریر ماترک شرکت کنند، انجام می‌شود.

  این اقدامات معمولاً به منظور اطمینان از رعایت حقوق قانونی و منصفانه توزیع میراث متوفی انجام می‌شود و می‌تواند از تضییع حقوق آنها جلوگیری کند.

 • اگر برخی از ورثه ماترک متوفی را قبول نکنند یا از تحریر ماترک اعتراض داشته باشند، تحریر ماترک به صورت دقیق انجام می‌شود. این اعتراض‌ها و عدم قبول ماترک می‌تواند منجر به اختلافات حقوقی بین ورثه شود و در نهایت ممکن است نیاز به تصمیم‌گیری از طریق دادگاه داشته باشد.

  همچنین، در موارد فوت شخصی که خارج از کشور بوده و دارای اموال و حقوق مالی در کشور مبدأ خود داشته است، تحریر ماترک به صورت دقیق انجام می‌شود. این اقدام ممکن است نیاز به همکاری میان ادارات حقوقی در کشورهای مختلف داشته باشد تا دارایی‌ها و بدهی‌های متوفی به دقت تعیین شوند و توزیع مالیاتی مناسب انجام شود.

  در طول فرآیند تحریر ماترک، عموماً تصرف در ماترک یا ترکه ممنوع است تا از اختلافات و مشکلات مربوط به توزیع دارایی‌ها جلوگیری شود و تا زمانی که تحریر ماترک انجام نشده باشد، دارایی‌ها به تساوی تقسیم نشوند. این امر به اطمینان از رعایت حقوق قانونی و منصفانه ورثه کمک می‌کند.

4004 602 0915