قسط بندی مهریه

قسط بندی مهریه
فهرست مقالات

قسط بندی مهریه

مهریه واحدی از ازدواج در اسلام است و به عنوان یک وظیفه مالی بر مرد تعیین شده است. این وظیفه به منظور تضمین اقتصادی و رفاهی همسر در صورت انفصال و یا وقوع حوادث ناگوار تعیین می‌شود.

اعسار از پرداخت مهریه به معنای اعتراض مرد به ناتوانی مالی برای پرداخت مهریه است. شما درست می‌فرمایید که در صورتی که مرد نتواند تمام مهریه را یکجا پرداخت کند، می‌تواند دادخواست اعسار را به دادگاه ارائه دهد. این دادخواست به دادگاه ارائه می‌شود و اگر دادگاه شرایط اعسار را تأیید کند، مهریه بر اساس توانایی مالی مرد و شرایط زندگی مشترک تعیین خواهد شد. این می‌تواند به صورت قسطی یا در اقساط منظم باشد.

در مواردی که مهریه بسیار بالاست و مرد نمی‌تواند آن را پرداخت کند، این اقساط ممکن است بلند مدت باشد تا مرد بتواند آن را تکمیل کند. این سیاق قانونی در بسیاری از کشورها و بخصوص در کشورهایی که از اصول اسلامی برای مسائل حقوقی الهام می‌گیرند، وجود دارد. این امر به حفظ حقوق مالی و اقتصادی همسرها در صورت انفصال یا طلاق کمک می‌کند.

 

مطالبه مهریه توسط زوجه

مهریه می‌تواند در طول زندگی مشترک نیز مطالبه شود و نیازی به وقوع اختلافات بین زوجین نیست. این موضوع بستگی به توافقات میان زوجین دارد و ممکن است در قرارداد ازدواج مشخص شود که مهریه در زمان‌های معینی درخواست شود یا بر اساس شرایط خاصی تعیین و پرداخت شود.

در مورد تقسیم‌بندی مهریه به عنوان “مهریه عند المطالبه” و “مهریه عند الاستطاعه”، این تقسیم‌بندی نیز بر اساس توافقات زوجین ممکن است. در موارد مهریه عند المطالبه، زن می‌تواند هر زمان که بخواهد، مهریه را از مرد بخواهد و او موظف به پرداخت آن است. اما در مهریه عند الاستطاعه، مرد تنها زمانی می‌تواند مهریه را پرداخت کند که استطاعت و توانایی مالی داشته باشد.

اطلاعاتی که در مورد توقیف اموال مرد به منظور پرداخت مهریه ارائه داده‌اید صحیح است. در صورتی که مرد نتواند مهریه را پرداخت کند و دادگاه تصمیم به توقیف اموال او به مقدار مهریه بگیرد، اموال مرد تا اندازه مهریه قابل توقیف خواهند بود تا پس از پرداخت مهریه، توقیف لغو شود. این اقدام به تأمین حقوق مالی همسر در صورت انفصال یا طلاق کمک می‌کند.

 

قسط بندی مهریه توسط دادگاه

معسر به عنوان کسی تعریف می‌شود که به دلیل نداشتن مال و دارایی به غیر از مستثنیات دین یا در دسترس نبودن آن، توانایی پرداخت بدهی‌های خود را ندارد.

وقتی دادگاه حکم به پرداخت مهریه صادر می‌کند، زوج (شوهر) دارای 30 روز فرصت است تا دادخواست اعسار خود را به دادگاه ارائه دهد. اگر این دادخواست اعسار تا پایان این مهلت تقدیم شود، زمان تا تعیین تکلیف و رسیدگی به اعسار بابت مهریه جلب نخواهد شد و دادگاه نخواهد تصمیم گرفت تا زمانی که اعسار بررسی نشده است.

اگر دادخواست اعسار توسط دادگاه پذیرفته شود، مبلغ مهریه بر اساس وضعیت مالی زوج مشخص و پیش‌قسط و اقساط ماهیانه یا چند ماهه برای پرداخت مهریه تعیین می‌شود. این روند اهمیت داری برای حفظ حقوق مالی همسرها در مواقعی که مردان نتوانند مهریه کامل را به یک‌باره پرداخت کنند دارد.

نکته مهم دیگری که در مورد اعسار وجود دارد آن است که امکان توقیف مستثنیات دین برای پرداخت مهریه وجود ندارد

مستثنیات دین مطابق ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شامل موارد زیر می‌شوند:

الف) منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.

ب) اثاثیه مورد نیاز برای زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج) آذوقه (هزینه نگهداری و نیازهای معاش) موجود به اندازه احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.

هـ) وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

و) تلفن مورد نیاز مدیون.

ز) مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

این موارد مستثنیات دین هستند و در صورت اعسار مدیون در پرداخت مهریه، مالی که متعلق به این موارد باشد، توسط دادگاه یا اجرای ثبت توقیف نخواهد شد. با این وجود، اتومبیل جزو مستثنیات دین نمی‌باشد و در صورتی که مدیون این مورد را داشته باشد، ممکن است توقیف شود.

4004 602 0915