دیه شکستن و آسیب گردن سال 1402

دیه شکستن و آسیب گردن سال 1402
فهرست مقالات

دیه شکستن و آسیب گردن سال 1402

دیه شکستن گردن و کج شدن آن در سال 1402

ماده 626 قانون مجازات اسلامی که به دیه کج شدن گردن در اثر شکستگی اشاره دارد، دو حالت مختلف را در نظر گرفته است:

 1. دیه کامل:
  • اگر گردن انسان به دلیل شکستگی کج و خمیده شده و این حالت بهبود نیابد، موجب دیه کامل می‌شود.
  • مبلغ دیه کامل در این حالت، به مقدار ثابتی تعیین شده است که برابر با 900 میلیون تومان است.
 2. دیه با ارش:
  • اگر گردن به دلیل شکستگی کج و خمیده شده باشد و در ادامه بهبود یابد، ارش معین خواهد داشت.
  • مبلغ ارش در این حالت به اختیار قاضی تعیین می‌شود. یعنی قاضی با بررسی شرایط، میزان ارش را بر اساس تشخیص خود مشخص می‌کند.

در این مفاد، اصطلاح “ارش” به معنای جبران خسارت یا پرداخت مبلغی به عنوان دیه استفاده شده است. در حالتی که گردن به دلیل شکستگی کج و خمیده شده و بهبود یابد، افراد می‌بایستند میزان ارش را به مقدار تعیین شده توسط قاضی پرداخت کنند. این مبلغ ممکن است با توجه به شرایط و خصوصیات هر پرونده متفاوت باشد.

مهمترین نکته در این ماده، وابستگی مبلغ دیه کج شدن گردن به عدم بهبودی و باقی‌ماندن حالت کج شدگی است. اگر این حالت بهبود یابد، میزان دیه به صورت ارش مشخص می‌شود و این مسأله در اختیار قاضی قرار دارد.

 

دیه شکستن گردن بدون خمیدگی گردن

در این قسمت از مقاله، به بررسی دیه شکستن گردن در سال 1402 بدون خمیدگی گردن پرداخته شده است. ماده 626 قانون مجازات اسلامی، در این زمینه تعییناتی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. مطابق این ماده:

 1. شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی:
  • در صورتی که گردن شخص شکسته شود، اما هیچ کج شدن یا خمیدگی رخ ندهد، این وضعیت موجب تعلق ارش به مجنی می‌شود.
 2. تعیین مبلغ ارش:
  • مبلغ ارش در این حالت، تعیین نشده است و قاضی مسئول تعیین این مبلغ است.
  • برای تعیین مبلغ ارش، نظر پزشکی قانونی در مورد مشکلات ایجاد شده توسط شکستگی گردن بدون خمیدگی ارائه می‌شود.
 3. آثار مشکلات گردن:
  • در صورتی که شکستگی گردن باعث مشکلاتی در حرکت گردن، بلع، یا جویدن شود، این مشکلات نیز در ارزیابی دیه مد نظر قرار می‌گیرند.
 4. تعیین میزان دیه:
  • میزان دیه در مواردی که آسیب وارده به گردن مشکلاتی ایجاد کند، بر اساس ارزیابی پزشکی و نظر قاضی مشخص می‌شود.
  • این ارزیابی شامل اثرات شکستگی بر حرکت گردن، بلع، یا جویدن است و با توجه به شدت و تأثیرات مختلف این مشکلات، میزان دیه تعیین می‌گردد.

بنابراین، در مواردی که شکستگی گردن بدون کج شدن و خمیدگی به مشکلاتی در عملکرد گردن منجر می‌شود، دیه توسط قاضی با توجه به نظر پزشکی قانونی و شرایط موجود در هر پرونده تعیین می‌شود.

 

دیه ناقص شدن گردن در سال ۱۴۰۲

در این بخش از مقاله، به بررسی دیه ناقص شدن گردن در سال 1402 پرداخته شده است. ماده 628 قانون مجازات اسلامی در این زمینه تعییناتی دارد که می‌تواند به معنای مهمی برای موضوع مورد بحث باشد.

 1. تعریف دیه ناقص شدن گردن:
  • در صورتی که آسیب وارده به گردن ایجاد مشکلاتی در بلع، جویدن، حرکت گردن و نقص در این موارد کند، این وضعیت ممکن است موجب ناقص شدن گردن شود.
 2. ماده 628 قانون مجازات اسلامی:
  • ماده 628 این قانون بیان می‌کند که اگر آسیب وارده به گردن، مانع از فرو بردن یا جویدن غذا و یا مانع از حرکت گردن شود، این جنایت موجب ارش است.
 3. تعیین مبلغ دیه:
  • مقدار دیه ناقص شدن گردن مشخص نشده است و این مسئله به اختیار قاضی تعلق دارد.
  • قاضی پرونده مبلغ دیه را با توجه به نرخ دیه معمولی، نظر کارشناس پزشکی قانونی، و شرایط خاص پرونده مشخص می‌کند.
 4. تعیین نرخ دیه:
  • نرخ دیه معمولی ممکن است توسط قانون یا مقررات مربوط به دیه در نظر گرفته شده باشد.
  • نظر کارشناس پزشکی قانونی نیز در تعیین مقدار دیه ناقص شدن گردن تأثیرگذار است.

بنابراین، این ماده قانونی تعیین می‌کند که اگر آسیب وارده به گردن مانع از عملکرد طبیعی گردن شود، ارش تعلق می‌گیرد و مبلغ آن توسط قاضی با توجه به شرایط خاص هر پرونده تعیین می‌شود.

4004 602 0915