اعسار از پرداخت نفقه

اعسار از پرداخت نفقه
فهرست مقالات

اعسار از پرداخت نفقه

اعسار یک مفهوم حقوقی است که در قانون برای حمایت از افرادی که قادر به پرداخت دیون و تعهدات خود نیستند، تعریف شده است. در مورد نفقه زن و فرزندان، اعسار به معنای عدم توانایی فرد در پرداخت نفقه به دلیل شرایط خاصی است. برای ثابت کردن اعسار و درخواست تقسیط محکوم به نفقه، فرد باید مراحل زیر را طی کند:

 1. تعیین و اثبات شرایط اعسار: فرد باید قادر باشد شرایطی را اثبات کند که او را از پرداخت نفقه ناتوان می‌سازد. این می‌تواند به دلیل عوارض بیماری، بیکاری، کاهش درآمد و موارد مشابه باشد. باید اثبات شود که این شرایط به گونه‌ای است که فرد نمی‌تواند به پرداخت نفقه بپردازد.
 2. اقدامات قانونی: فرد باید به دادگاه مراجعه کرده و درخواست تقسیط محکوم به نفقه را ارائه دهد. این درخواست باید به همراه مدارکی که شرایط اعسار را اثبات می‌کنند، تقدیم شود.
 3. تصمیم دادگاه: دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد ارائه شده، تصمیم خود را می‌گیرد. اگر دادگاه شرایط اعسار را تأیید کند، ممکن است تقسیط محکوم به نفقه را برای فرد تصمیم بگیرد. این به معنی تعیین یک برنامه پرداخت متناسب با وضعیت مالی فرد است.

تأیید اعسار به دلیل شرایط خاص فرد و به عنوان یک حقوقی است و باید توسط دادگاه تصمیم گرفته شود. این امر به فرد اجازه می‌دهد که به مرور زمان نفقه را پرداخت کند و تا حد ممکن از او معاف شود.

 

اعسار از پرداخت نفقه چیست

 1. اعسار به عدم توانایی فرد در پرداخت دیون و تعهدات خود به دلیل دلایلی مانند عدم دسترسی به مال یا نداشتن مال و ناتوانی مالی اشاره دارد.
 2. در مورد نفقه زن و فرزندان، مسئولیت پرداخت نفقه ابتدا به شوهر و پس از آن به پدر و سپس جد و اجداد پدری و مادری تعلق دارد. این مسئولیت در صورت عدم دسترسی به اموال یا نداشتن مال و یا شغل و ناتوانی مالی از توان پرداخت نفقه برخوردار نبودن فرد، به وجود می‌آید.
 3. همچنین، ماده‌های 1197 و 1198 قانون مدنی ایران تعیین می‌کنند که در صورتی که پدر، با پرداخت نفقه، در تنگنای مالی قرار گیرد یا فرزند، خود از توان و استطاعت مالی کافی برخوردار باشد و یا قادر به تامین معیشت خود با کار کردن باشد، پرداخت نفقه از جانب پدر الزامی نخواهد بود.

در کل، این ماده‌ها و قوانین به منظور حمایت از افرادی که به دلیل عوامل مالی ناتوان به پرداخت نفقه هستند، تعیین شده‌اند و در دادگاه‌ها اعمال می‌شوند تا به تعادل مالی بین افراد و حقوق نفقه‌بگیران پایبندی شود.

 

شرایط اعسار از پرداخت نفقه زن و فرزند

 • شرایط اعسار از پرداخت نفقه زن شامل این موارد است:
  • مرد نباید دسترسی به اموال خود داشته باشد یا هیچ منبع مالی نداشته باشد که به اندازه کافی برای پرداخت نفقه زن او کافی باشد.
  • مرد نباید از توان و استطاعت مالی کافی برای پرداخت نفقه زن خود برخوردار باشد.
  • زن باید از مرد مطالبه نفقه کند.
  • دادگاه پس از بررسی موارد، می‌تواند حکم به محکومیت مرد بر پرداخت نفقه جاری به صورت ماهانه یا یکجا، یا حکم بر پرداخت نفقه معوقه بدهد.

این شرایط به منظور حفظ حقوق زن و تضمین تامین معیشت او تعیین شده‌اند. همچنین، اعسار از پرداخت نفقه زن تا زمانی که شرایط آن وجود داشته باشد، ممکن است اعمال شود تا به زن امکان ادامه زندگی با حداقل استقرار مالی فراهم شود.

 • شرایط اعسار از پرداخت نفقه فرزند شامل این موارد است:
   • مسئول پرداخت نفقه (به عنوان مثال پدر) نباید دسترسی به اموال خود داشته باشد یا هیچ منبع مالی نداشته باشد که به اندازه کافی برای پرداخت نفقه فرزند(ها) کافی باشد.
   • مسئول پرداخت نفقه نباید از توان و استطاعت مالی کافی برای پرداخت نفقه فرزند(ها) برخوردار باشد.
   • فرزند(ها) باید از مسئول پرداخت نفقه مطالبه نفقه کنند.
   • دادگاه پس از بررسی موارد، می‌تواند حکم به محکومیت مسئول پرداخت نفقه بر پرداخت نفقه فرزند(ها) داده باشد.
4004 602 0915