اعتراض ثالث ماهوی و اجرایی

اعتراض ثالث ماهوی و اجرایی
فهرست مقالات

اعتراض ثالث ماهوی و اجرایی

اعتراض شخص ثالث ماهوی:

در بسیاری از سیستم‌های حقوقی، اعتراض شخص ثالث ماهوی یک رویه قانونی است که به شخصی که طرف دعوا نبوده و در تصمیم دادگاه دخالتی نداشته است، اجازه می‌دهد که از طریق رویه‌های خاصی مانند مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی یا معادلات مشابه در قوانین مختلف، اعتراض کند.

اعتراض شخص ثالث ماهوی عمدتاً به منظور این است که شخصی که طرف دعوا نبوده ولی در نتیجه رأی دادگاه آسیب دیده است، امکان درخواست مجدد مراجعه به دادگاه را دارد. این اعتراض معمولاً بر اساس این است که رأی صادر شده به شیوه‌ای نادرست یا ناعادلانه اعلام شده است و به ضرر یا زیان وی منجر شده است.

به عنوان مثال، اگر دادگاه در یک دعوای مالی بین دو طرف رأی صادر کند و این رأی باعث زیان مالی یا مالیاتی برای شخص ثالث، که طرف دعوا نبوده است، شود، او می‌تواند اعتراض شخص ثالث ماهوی را ارائه دهد و از دادگاه خواسته تا مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد و رأی بازنگری شود.

 

نحوه توقف اجرای حکم در اعتراض ثالث ماهوی:

در اعتراض ثالث ماهوی، اگر معترض معتقد باشد که اجرای حکم ممکن است به وی زیان و ضرر وارد کند، می‌تواند به دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض درخواست تأخیر اجرای حکم را ارائه دهد. این درخواست باید به همراه تأمین‌های مناسبی صورت بگیرد تا اعتبار داشته باشد.

اگر دادگاه متوجه شود که اجرای حکم ممکن است به معترض زیان و ضرر وارد کند و در عین حال معترض تأمین‌های مناسبی ارائه کرده باشد، می‌تواند قرار تأخیر اجرای حکم را صادر کند. این قرار معمولاً مدت زمان مشخصی را برای تأخیر اجرای حکم تعیین می‌کند، که باید در قرار مشخص شود.

به عبارت دیگر، توقف اجرای حکم در اعتراض ثالث ماهوی تنها زمانی اتفاق می‌افتد که دادگاه متوجه شود اجرای حکم ممکن است به معترض زیان وارد کند و معترض تأمین‌های مناسبی ارائه کند، در این صورت دادگاه می‌تواند با صدور قرار تأخیر، اجرای حکم را به تعویق بیاندازد.

 

نحوه توقف اجرای حکم در اعتراض ثالث اجرایی

در اعتراض ثالث اجرایی، صرف تقدیم اعتراض به توقف اجرای حکم کافی نیست. اما اگر دلایل اعتراض به اجرای حکم قوی و معقول باشند، دادگاه می‌تواند بر اساس درخواست ثالث، عملیات اجرایی را تعلیق یا توقف دهد تا تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صورت گیرد.

دادگاه ممکن است در صورت بررسی دلایل اعتراض و مشاهده قوی بودن شکایت، به درخواست ثالث پاسخ مثبت دهد و تا تعیین تکلیف نهایی، اجرای حکم را متوقف کند. اما برخلاف اعتراض ثالث ماهوی که دادگاه معمولاً مدتی را برای تعیین توقیف اعمال می‌کند، در اعتراض ثالث اجرایی، ممکن است دادگاه تصمیم بگیرد که بدون تعیین مدت خاصی، اجرای حکم را تعلیق یا توقف دهد تا تصمیم نهایی گرفته شود.

بنابراین، در اعتراض ثالث اجرایی، توقف اجرای حکم به دلایلی که معترض آن ارائه کرده است، و بر اساس تصمیم دادگاه صورت می‌گیرد، بدون اینکه مدت خاصی برای توقیف اجرای حکم تعیین شود.

 

ادله ثالث:

در دعوی اعتراض ثالث اجرایی، اگر مستند ثالث، یعنی سند رسمی یا رأی دادگاه، موجود باشد، دادگاه بر اساس آن مستند رسمی و حکم دادگاه، اقدام به رفع ضرر از سوی ثالث می‌نماید. به عبارت دیگر، دادگاه بر اساس مستند ثالث قرار می‌دهد که آیا حقوق ثالث در مورد اجرای حکم نقض شده است یا خیر، و به موجب آن، می‌تواند تصمیماتی را در خصوص اجرای حکم اتخاذ کند.

اما اگر مستند ثالث، سند رسمی یا رأی دادگاه نباشد، دادگاه می‌بایست در خصوص ادعای ثالث وارد رسیدگی کند. در این صورت، دادگاه ادله ثالث را بررسی می‌کند و با مطالعه شواهد و مدارک ارائه شده توسط ثالث و سایر اطلاعات موجود، تصمیم نهایی خود را در مورد اعتراض ثالث اجرایی صورت می‌دهد. این تصمیم ممکن است شامل توقف یا تعلیق اجرای حکم یا اقدامات دیگری برای حفظ حقوق و منافع ثالث باشد.

بنابراین، مستند ثالث در دعوی اعتراض ثالث اجرایی اهمیت زیادی دارد و بسته به حضور یا عدم حضور آن، رسیدگی به دعوی و اتخاذ تصمیمات لازم توسط دادگاه متفاوت خواهد بود.

 

نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی:

اینجانب (مشخصات شخص ثالث)

خوانده: (خواهان و خوانده دعوی اصلی)

موضوع دعوی: اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اجرائیه شماره —— مورخ —— صادره از شعبه —— مورد پرونده کلاسه ———— مقوم به ——— ریال و درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی

با احترام،

با احترام به ریاست محترم شعبه —— دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ——

موضوع: درخواست اعتراض ثالث اجرایی

متن:

با عرض سلام و احترام، مطابق آگهی مزایده صادره از شعبه —— اجرای احکام مدنی شهرستان ——، مورخ ——، در خصوص اجرای دادنامه شماره ——— مورخ ——— صادره از شعبه —— موضوع پرونده کلاسه ——— مبنی بر صدور دستور فروش ملک مشاع، یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی —— فرعی از —— را طی مزایده خریداری و مطابق دستور اجرای احکام مبنی بر قطعیت مزایده در تاریخ ——، سند رسمی بنام اینجانب تنظیم و در نهایت در تاریخ ——— آپارتمان موصوف توسط خوانده ردیف اول که در ملک متصرف بودند، مطابق با صورتجلسه تحویل پیوست، به اینجانب تحویل گردید.

متأسفانه، قبل از فروش ملک و برگزاری مزایده، خواندگان ردیف اول و دوم مبادرت به طرح دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و خلع ید مشاعی نسبت به یکدیگر نموده و مطابق با دادنامه شماره ——— مورخ —— صادره از شعبه ——، محکوم به پرداخت وجه و خلع ید از ملک موصوف می‌گردند. این دادنامه عیناً در شعبه —— تجدیدنظر تأیید و قطعی می‌گردد. با این حال، با توجه به اینکه در زمان اجرای حکم خواندگان هیچگونه مالکیت و تصرفی در ملک نداشته‌اند، اجرای آن عقیم مانده و موجبات تضییع حقوق اینجانب را فراهم می‌آورد.

به همین دلیل، با توجه به مراتب معروضه، تقاضای رسیدگی قانونی و صدور تصمیم شایسته مطابق با خواسته اعلامی را استدعا دارم.

احتراماً، (امضاء) (نام و نام خانوادگی)

4004 602 0915